Tsead Bruinja 

      laatste update 18 mei 2006 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  om de man yn 'e rôlstoel hinne, 2000  
  om de man in de rolstoel heen, 2000  
BIOGRAFIE

Tsead Bruinja (op zijn Nederlands Tjeerd Bruinja) kwam op die licht bewolkte 17de juli van 1974 in het Friese gehucht Rinsumageest te wereld. Hij leeft en werkt te Diemen, onder de rook van Amsterdam.

Bruinja studeerde Engels en Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen en organiseerde literaire evenementen als het 'Dichters in de Prinsentuin', 'De Poëziemarathon' en 'No(o)rdschrift' mee. Bruinja schrijft in het Nederlands en in het Fries en publiceerde onder andere in de tijdschriften Hjir, Krakatau, Lava, Ravage,
Tzum, De Blauwe Fedde, Zwart IJs en in De Rottend Staal Nieuwsbrief. Twee jaar lang was hij redactielid van het Friese literaire tijdschrift Hjir. In de zomer van 2002 maakte hij kort deel uit van de redactie van het tijdschrift Kistwurk.

In 2000 debuteerde Tsead Bruinja met de bundel De wizers yn it read/ De wijzers in het rood (Uitgeverij Bornmeer, Leeuwarden, 2000). Hij heeft hiervoor twee bundels in eigen beheer uitgegeven: Vreemdgaan (Nederlandstalige poëzie, 1998) en Startschot (Nederlandstalige poëzie, samen met Daniël Dee, Petra Else Jekel en Ramona Maramis, 1999). In het najaar van 2001 verscheen zijn tweede Friestalige bundel De man dy't rinne moat/De man die lopen moet. Tevens werd in de bloemlezing Jij bent zacht als zomerregen - de mooiste Friese liefdesgedichten (Bert Bakker,
2001) een gedicht met vertaling opgenomen.

Nederlandstalige gedichten verschenen in Vanuit de lucht. De eerste generatie dichters van de 21e eeuw (Uitgeverij Passage, 2001). In 2003 verscheen de derde Friestalige bundel Gegrommel van satyn/Gegrommel van satijn (Bornmeer) en het Nederlandstalige debuut Dat het zo hoorde (Uitgeverij Contact). Samen met de Irakese dichter Mowaffk Al-Sawad werkte hij aan de vertaling en redactie van diens bundel Een middag wit als melk (Bornmeer 2002) en aan een bundel brieven onder de titel Stemmen onder de Zon. (Uitgeverij Passage, 2002).

Met Sieger M. Geertsma, Alan D. Joseph, Michiel Rasker en Raoul Thepen vormde Bruinja in 2001 het collectief Gewassen. In het Fries, Engels en Nederlands traden zij op met beeld (videobeam, computeranimatie), live muziek, rap en poëzie. In 2002 traden zij op tijdens het Lowlandsfestival en wonnen zij het Hendrik de Vriesstipendium, een prijs die uitgereikt wordt aan kunstenaars in Groningen. In november 2003 verliet Bruinja de groep.

Met Daniël Dee en Maria van Daalen maakte Bruinja van december 2002 tot en met mei 2003 het literaire radioprogramma Radio Oeps voor de Groningse lokale omroep OOG. In dit programma worden wekelijks een roman en een dichtbundel besproken.

Momenteel is Bruinja medewerker aan de pagina Iets met boeken
van de NPS, waarop hij samen met Stijn Ekkers eigenzinnige signaleringen van nieuwe poëziebundels verzorgt.

Momenteel werkt hij met Daniël Dee aan de bloemlezing Kutgedichten (verschijnt 29 januari 2004) en de anthologie Klotegedichten. Daarnaast stelt hij met Hein Jaap Hilarides een bloemlezing samen uit de moderne Friese poëzie.


Bezoek vooral zijn eigen site en raadpleeg www.google.com voor meer over Tsead Bruinja.

(-)

om de man yn 'e rôlstoel hinne
sitte koerende dowen te wachtsjen
op krûmen fan de hear syn tafel
yn ruil kriget er in taastbere namme

dy't se ûnder begelieding fan it gûnzjen
fan syn elektromotor nei soartgenoaten roekoe
at hy middeis de grutte merk oprôlet

hy werkent se oan har tekening
oan de troch rechters heal
amputearre poaten jout der neat
om dat se op it blau learen dekje
op syn skonken en de baseball pet
op syn keale plasse sa no en dan ris skite

hy docht syn eagen ticht en sjocht
syn heit heart syn smoarde flokken
en lûde razen om de rotten dy't har
taak fertikke te fersaakjen syn
grutske pausturten deabiten
en meitôgen nei it hol ûnder it hok

hy tinkt dit skip is noch net sonken
nimt in h'nfol moal produkt út 'e bedrukte pûde
en laket nei de wjukte wurden ûnder de boerden
mei deiljocht konkurrearjende neonreklame fan de middenst'n

wy binne vuilnisbakras fertelt er se
wy komme nei de stêd foar har karriêre mooglikheden
foar har on top of the world har zap har now
for something completely different har drank
har nachtlike reade belofte fan ferlossende wille
wy komme nei de stêd leafst
mei in ferstoppe noas

© Tsead Bruinja, 2000

ondertiteling, van de hand des dichters:

(-)

om de man in de rolstoel heen
zitten koerende duiven te wachten
op kruimels van de heer zijn tafel
in ruil krijgt hij een tastbare naam

die ze onder begeleiding van het zoemen
van zijn elektromotor naar soortgenoten roekoeën
als hij 's middags de grote markt oprolt

hij herkent ze aan hun tekening
aan de door spijlen half
geamputeerde poten geeft er niks
om dat ze op het blauw leren dekje
op zijn benen en de baseballpet
op zijn kale hoofd zo en dan eens schijten

hij doet zijn ogen dicht en ziet
zijn vader hoort zijn gesmoorde vloeken
en harde roepen om de ratten die hun
taak vertikken te verzaken zijn
trotse pauwstaarten doodbeten
en meezeulden naar het hol onder het hok

hij denkt dit schip is nog niet gezonken
neemt een handvol meel product uit de bedrukte zak
en lacht naar de gevleugelde woorden onder de borden
met daglicht concurrerende neonreclame van de middenstand

wij zijn vuilnisbakras vertelt hij ze
wij komen naar de stad voor haar carrièremogelijkheden
voor haar on top of the world haar zap haar now for
something completely different haar drank
haar nachtelijke rode belofte van verlossende lust
wij komen naar de stad liefst
met een verstopte neus

©  Tsead Bruinja, 2000

CONTACT
Tsead Bruinja:
tseadbruinja@hotmail.com
site: www.tseadbruinja.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJEN
Uitgeverij Bornmeer
De Haniahof, Haniasteeg 57
8911 BX Leeuwarden
tel: 058-212.87.06 
fax: 0842-11.57.50
www.bornmeer.nl
e-mail: info@bornmeer.nl

Contact
Keizersgracht 205
1016 DS Amsterdam
Postbus 13
1000 AA Amsterdam
tel: 020-535.25.35

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Tsead Bruinja/Rottend Staal Online 2000-2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.