Groninger dichters: J.B. Schepers

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

 

J.B. Schepers      pseudoniem: Johan de Vries.

J.B. Schepers is een dichter waarvan werk zowel in Gerrit Komrij's omvangrijke bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten, als in Hans Warrens Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie is opgenomen. En in andere bloemlezingen verschijnt hij niet - of steeds met hetzelfde gedicht 'Uit Brabant', waarschijnlijk omdat zijn oorspronkelijk Nederlandstalig dichtwerk nergens meer te vinden is. Zelfs Komrij zag zich genoodzaakt een bloemlezing uit 1907 als bron te gebruiken.
Johannes Bernard Schepers (Heerenveen, 15-8-1865 / Haarlem, 10-7-1937) was dichter, toneelschrijver en auteur van enkele literair-historische werken , leraar en kinderboekenschrijver. Hij studeerde Nederlandse letteren te Groningen en promoveerde er in 1891. Waarna hij leraar werd,  te Tilburg (1891-1895) en te Haarlem (vanaf 1895). Hij was medewerker aan de tijdschriften ‘De Vlaamse School', ‘De Groene Amsterdammer' en ‘Den Gulden Winckel'. Schepers schreef ook in het Fries. 
Zijn dichtwerken worden niet door de online catalogus van de Koninklijke Bibliotheek getraceerd, wel zijn dissertatie die verrassend genoeg Groningen als hanzestad getiteld is en bij uitgeverij Wolters te Groningen in 1891 verscheen.
 
Met één gedicht, dat in 1907 in de bloemlezing Zelfkeur verscheen, leeft J.B. Schepers voort. Het heet 'Uit Brabant', maar ik kan u helaas maar één strofe tonen, vanwege het nog niet kunnen traceren van de rechthebbenden:
 
Het beest, dat scheukt en kopschudt van hun kwellen.
De kop omlaag, door 't kwastig net omrand,
Zoo trekt het dier langs 't hooge dorre land
De tweewielskar en blijft eentonig schellen.

 
J.B. Schepers
(fragment uit : 'Uit Brabant', opgenomen in Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen, De Spieghel, Amsterdam, 1939, samenstelling Victor E. van Vriesland)
 
Dichtbundels:
Bragi (3 boeken), Van Looy, Amsterdam, 1901 [Brinkmans: 1909].
Gedichten, z.j.

Toneel:
Alwin. Woudspel in 5 bedrijven, z.j.
Radbout. Drama in 5 bedrijven, z.j.
Toemar. In âlde middelieuske klucht, ?
 
Essays en onderwijsboeken:
De kleine gids. Inleiding tot de moedertaal (met H.J. Scholten), z.j.
Literatuur, 3 delen. Leesboek... uit de hedendaagsche schrijvers, z.j.

In de bloemlezingen:
Zelfkeur, Tweede bundel, Mij. voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, [1907]
Schilders-met-de-pen. I. Oudere Dichters [als het gedicht ‘Aan Potgieter's Nagedachtenis van Schepers is], S.L. van Looy/W. Versluys, Amsterdam, 1908
Onze dichters, Meulenhoff, Amsterdam, 1909
Verzen van Noord- en Zuid-Nederlandsche Dichters (1875-1918), Tjeenk Willink, Zwolle, 1919 (5e herziene druk)
Nederlandsche schrijvers en schrijfsters, Wolters, Groningen/Den Haag, 1919 (9de herziene druk)
Verzenbundel, Groningen/Den Haag, 1920
Nederlandsche Letterkunde, Wolters, Groningen/Den Haag, 1923 (12de herziene druk)
Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen, De Spieghel, Amsterdam, 1939
Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dl. 1: 1100-1900, Meulenhoff, Amsterdam, 1955 (3e herziene druk)
Spiegel van de Nederlandse poëzie, dl 2., Meulenhoff, Amsterdam, 1965 (5e herziene druk)
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1979
Poëziebrevier, De Fontein, Baarn, 1981
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1987 (8e herziene druk)
Paardenliefde, Elmar, Rijswijk, 1991
Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie, 6e editie, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven, 1992
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10e herziene druk)

Zie ook www.google.com voor meer over J.B. Schepers.


 

© Bart FM Droog, december 2000

terug naar boven