BOND TEGEN EXHUMATIE

opgericht 1763


De Bond tegen Exhumatie ijvert voor het respect voor de overledenen, indachtig Jeremia 23:1-2:

"Wee den herderen, die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere.
Daarom zegt de Heere de God Israëls alzóó van de herders die mijn volk weiden: gijlieden hebt mijne schapen verstrooid en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht: zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de Heere,"

Exhumatie brengt bovenzeer de gruwelen des verledens boven. Gelijk hyena's in streken waar de doden slechts gehuld in een lijkwade worden begraven, de lijken opgraven om zich ermee te voeden, woelen lijkopgravers dat wat met zand bedekt is los. De Heere God is hierover zeer expliciet: "Ik zal u eeuwige smaadheid aandoen, en eeuwige schande, die niet zal worden vergeten." (Jeremia 23:40)

De Bond tegen Exhumatie steunt de pogingen van de Inuit en de Native Americans hun in musea geëtaleerde verstorvenen weer tot hun originele laatste rustplaatsen te doen wederkeren.

Protest 1: de overheidsdienstdienst met de godslasterlijke naam, het 'BID', beroepsexhumatoren!

Nadere informatie:

Bond tegen Exhumatie
Jozef Luns Boulevard 25a
9712 RD Groningen